Quan classifiquem el tipus de centres educatius la forma més habitual de fer-ho és la de diferenciar entre els centres públics , els centres concertats i els centres privats. Però aquesta diferenciació no mostra la singularitat d’un altre tipus de centres que són els cooperatius: cooperatives educatives de treball associat que habitualment s’inclouen dintre de la categoria de concertats però que tenen una singularitat diferencial que no s’explica amb aquesta classificació inicial. “Som cooperatives: fem ensenyament públic” és l’eslògan amb que es vol mostrar la diferència entre un centre cooperatiu i un altre centre concertat no cooperatiu. Aquesta diferencia rau en la implicació i compromís que assumeixen les persones sòcies, les propietàries de l’empresa cooperativa i alhora professionals de l’educació que prenen les decisions de forma participativa i grupal. Són els i les mestres i els treballadors i treballadores del PAS qui assumeixen les decisions a aquests centres i defineixen els projectes educatius que els caracteritzen.

 https://bitmagis.blogs.uv.es/2023/03/06/akoe-educacio-escoles-que-cooperen/